Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. SDK-Carperformance: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SDK-Carperformance gevestigd aan de Fie Carelsenstraat 2 te Spijkenisse
, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 82523738;
b. Klant: de natuurlijke persoon of het bedrijf die een bestelling plaatst bij SDK-Carperformance;
c. Product: het product dat door SDK-Carperformance wordt geleverd;
d. Website: https://sdk-carperformance.nl beheerd door SDK-Carperformance;
e. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SDK-Carperformance en de klant.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door SDK-Carperformance vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien SDK-CARPERFORMANCE niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat SDK-Carperformance in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Elke offerte en aanbieding van SDK-Carperformance is vrijblijvend.
3.2. SDK-Carperformance is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten of op de website.
3.3. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens

4.1. Alle afbeeldingen, kleuren, gewichten, technische specificaties, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen dan wel nadat de klant op enige andere wijze het aanbod van SDK-Carperformance heeft aanvaard.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt SDK-Carperformance de klant via de e-mail een bevestiging dat SDK-Carperformance de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het ordernummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen

6.1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
6.2. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
6.3. SDK-Carperformance heeft het recht haar prijzen en de verzendkosten van tijd tot tijd aan te passen.
6.4. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zoals wijzigingen in inkoop-, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, invoerrechten, koerswijziging e.d., is SDK-Carperformance gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
6.5. Indien SDK-Carperformance de prijs van het bestelde product na de totstandkoming van de overeenkomst verhoogd, dan heeft de klant zijnde een consument het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging voortvloeit uit een wettelijke verplichting, zoals een verhoging van het BTW-tarief.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SDK-Carperformance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SDK-Carperformance worden verstrekt.
7.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
7.3. De klant is gehouden SDK-Carperformance onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken, vervoeren en verkopen, op welke wijze dan ook, van het product, is alleen de klant verantwoordelijk.
7.5. Alle gegevens en inlichtingen die door SDK-Carperformance zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.
7.6. De klant dient zijn inloggegevens die hij gebruikt om in te kunnen loggen op de website te allen tijde geheim te houden. SDK-Carperformance kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant.
7.7. De klant dient wijzigingen in zijn (contact)gegevens via de e-mail of via zijn account aan SDK-Carperformance door te geven.

Artikel 8. Verzendkosten en levering

8.1. De verzendkosten van de producten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

8.2. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat op de klant over op het moment waarop het product aan de klant is geleverd.
8.3. Het product wordt bezorgd op het door de klant opgegeven adres.
8.4. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen.
8.5. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
8.6. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.
8.7. SDK-Carperformance is gerechtigd in gedeeltes te leveren.

Artikel 9. Levertijd

9.1. De vermelde levertijd is niet als een fatale termijn te beschouwen.
9.2. De levertijd vangt aan op het moment dat SDK-Carperformance de betaling voor de bestelling heeft ontvangen, tenzij levering op rekening geschiedt.
9.3. In het geval dat de levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van SDK-Carperformance ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.4. Indien SDK-Carperformance de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt SDK-Carperformance contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe levertijd overeengekomen. Wil de klant zijnde een consument geen nieuwe levertijd overeenkomen, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt SDK-Carperformance reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

Artikel 10. Herroepingsrecht

10.1. De klant zijnde een consument die via de website een bestelling heeft geplaatst, heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
10.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
10.3. SDK-Carperformance zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.
10.4. Producten die 'volgens specificaties van de consument' worden vervaardigd, kunnen uitgesloten worden van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Annuleringskosten

11.1. Het in artikel 10.1 omschreven herroepingsrecht geldt niet voor de klant zijnde een bedrijf. Indien de klant zijnde een bedrijf een bestelling annuleert of de rembourszending weigert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen 15% van het factuurbedrag van de bestelling.

Artikel 12. Betaling

12.1. De wijzen waarop voor de bestelde producten betaald kan worden is afhankelijk van het land waar de klant gevestigd is. De verschillende betaalopties staan per land op de website vermeld.
12.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
12.3. Indien de klant de van SDK-Carperformance ontvangen factuur niet tijdig betaalt, dan is de klant direct in verzuim en wordt de wettelijke rente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten dieSDK-Carperformance maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. Aan de klant zijnde een consument worden de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht.
12.4. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
12.5. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van SDK-Carperformance, totdat alle vorderingen die SDK-Carperformance op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
13.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
13.3. Het is de klant niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de klant surseance van betaling is gevraagd of de klant in staat van faillissement is verklaard.
13.4. De klant verplicht zich op eerste verzoek van SDK-Carperformance mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de klant uit hoofde van doorlevering van producten op zijn afnemers verkrijgt en zal verkrijgen.
13.5. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SDK-Carperformance te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SDK-Carperformance veilig te stellen.
13.6. Indien de klant zijn verplichtingen jegens SDK-Carperformance niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is SDK-Carperformance gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van SDK-Carperformance op volledige schadevergoeding.
13.7. Indien SDK-Carperformance gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht SDK-Carperformance of de door SDK-Carperformance ingeschakelde derde toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van SDK-Carperformance zich bevinden.
13.8. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van SDK-Carperformance.
13.9. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan SDK-Carperformance toekomende rechten onverlet.

Artikel 14. Klachten

14.1. De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of het juiste aantal is geleverd;
c. of de verpakking van de producten onbeschadigd is.
14.2. Indien de levering niet correct is of de verpakking beschadigd is, dan dient de klant dat direct en in ieder geval binnen 3 dagen na de levering aan SDK-Carperformance te melden. Klachten over de levering worden niet in behandeling genomen indien die niet binnen 3 dagen na de levering gemeld worden.
14.3. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
SDK-Carperformance
Tel: 06 51 08 94 37
E-mail: info@sdk-carperformance.nl
14.4. Klachten worden door SDK-Carperformance binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 15. Garantie

15.1. Op geleverde nieuwe producten wordt een fabrieksgarantie gegeven van minimaal 1 jaar, uitzonderingen zijn Big Brake Kits remklauwen met Dust Cover (5 jaar op olie lekkage, 10 jaar op vervorming en scheuren) en Big Brake Kits remklauw zonder Dust Cover (2 jaar). De garantie wordt verleend door de fabrikant van de producten. SDK-Carperformance is het aanspreekpunt voor garantiezaken tussen de fabrikant en de klant.
15.2. De garantie houdt in dat indien het product gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont, naar de keuze van de fabrikant, het product wordt gerepareerd, een nieuw onderdeel wordt geleverd, een vervangend product wordt geleverd of (een deel van) de aankoopprijs aan de klant wordt terugbetaald. De garantie behelst uitdrukkelijk niet het vergoeden van eventuele arbeidskosten die de klant heeft gemaakt door een (mogelijk) gebrek aan het product. Uitgesloten van garantie is schade aan de auto.
15.3. De garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:
a. de klant gebreken aan het geleverde niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan SDK-Carperformance meldt;
b. het product niet overeenkomstig de instructies is gemonteerd;
c. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
d. schade en/of het gebrek het gevolg is van een verkeersongeluk;
e. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de klant of diens personeel. Onder onoordeelkundig gebruik wordt in ieder geval verstaan: gebruik in strijd met de verstrekte instructies en het gebruiken van de producten in strijd met de veiligheidsregels, verkeersregels of met overige door de overheid gestelde voorschriften;
f. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
g. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
h. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
i. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
j. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, water, weersomstandigheden en wegomstandigheden;
k. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
l. gebreken het gevolg zijn van het gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt.
15.4. Het vervangen of repareren van producten verlengt de garantieperiode niet.
15.5. De klant kan enkel een beroep op de garantie doen indien de klant het product in de originele verpakking voldoende gefrankeerd aan SDK-Carperformance retourneert en de klant middels foto’s en/of afbeeldingen duidelijk het gebrek en/of het niet-functioneren van het product aan SDK-Carperformance kenbaar maakt. Bij het geretourneerde product dient het ingevulde RMA formulier te worden gevoegd. Dit formulier is op de website te vinden.
15.6. Voordat de klant een product terugstuurt, dient de klant SDK-Carperformance daarvan op de hoogte te stellen.
15.7. Indien blijkt dat de klant zonder een terecht beroep op de garantie een product heeft geretourneerd, dan wordt het product ongewijzigd naar de klant teruggestuurd en wordt € 25,00 aan de klant als onderzoekskosten in rekening gebracht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. SDK-Carperformance kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
16.2. SDK-Carperformance is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
16.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. SDK-Carperformance is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
16.4. SDK-Carperformance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SDK-Carperformance is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.
16.5. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door SDK-Carperformance geleverde product, sluit SDK-Carperformance iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
16.6. SDK-Carperformance is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of onoordeelkundig gebruik.
16.7. SDK-Carperformance is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.
16.8. SDK-Carperformance is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, vervoert, monteert of gebruikt waardoor schade aan de producten of aan andere zaken kan ontstaan.
16.9. Indien SDK-Carperformance naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door de fabrikant geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen.
16.10. SDK-Carperformance is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, technische schade aan de auto, letselschade, kosten voor vervangend vervoer, sleepkosten, reiskosten, vertragingsschade en bedrijfstagnatie.
16.11. Indien SDK-Carperformanceaansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SDK-Carperformance beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van SDK-Carperformance gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van SDK-Carperformance beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.12. De klant vrijwaart SDK-Carperformance voor vorderingen die derden tegen SDK-Carperformance instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor SDK-Carperformance niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden SDK-Carperformance op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor SDK-Carperformance mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
16.13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens SDK-Carperformance vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens SDK-Carperformance kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
16.14. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens SDK-Carperformance handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die SDK-Carperformance daardoor heeft geleden.

Artikel 17. Overmacht

17.1. SDK-Carperformance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van SDK-Carperformance liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte; belemmeringen in het vervoer; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan SDK-Carperformance door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van SDK-Carperformance of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van SDK-Carperformance of van de door haar ingeschakelde transporteur het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
17.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van SDK-Carperformance ten gevolge waarvan SDK-Carperformance haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
17.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal SDK-Carperformance niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel SDK-Carperformance als de klant gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding

18.1. SDK-Carperformance is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst SDK-Carperformance ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
18.2. SDK-Carperformance is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
18.3. Voorts is SDK-Carperformance bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.4. SDK-Carperformance is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
18.5. Indien SDK-Carperformance tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten

20.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door SDK-Carperformance geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
20.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van SDK-Carperformance mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 21. Beveiliging en internet

21.1. SDK-Carperformance zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Elke overeenkomst tussen SDK-Carperformance en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en SDK-Carperformance zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van SDK-Carperformance. is gelegen. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat SDK-Carperformance schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.